Available languages:
智利:语言 灵魂的镜像
28 Nov 2016 - 马普切人是智利最大的原住民民族,本族语言的消失带走的可不仅仅是语言。正如世界其它原住民民族一样,他们也在为自己独特的存在而抗争。请看下面的报道。

21st Century Chinese: Episode #31
Close
智利:语言 灵魂的镜像
6 Dec 2016
00:33:40
English
6 Dec 2016
01:16:32
Original
6 Dec 2016
00:31:07
English
6 Dec 2016
00:31:07
Original
6 Dec 2016
00:31:07
Français
6 Dec 2016
00:03:22
English
6 Dec 2016
00:03:22
Français
6 Dec 2016
00:12:55
Original
6 Dec 2016
00:12:55
English
6 Dec 2016
00:35:25
Original
5 Dec 2016
00:56:31
English