Available languages:
(第16次会议)联合国土著问题常设论坛第16届会议
5 May 2017 -  1. 土著问题常设论坛第十七届会议临时议程 (E/C.19/2017/L.2) [议程项目 13]
2. 土著问题常设论坛建议经济及社会理事会通过的决定草案 (E/C.19/2017/L.2, E/C.19/2017/L.3, E/C.19/2017/L.4, E/C.19/2017/L.5, E/C.19/2017/L.6, E/C.19/2017/L.7 and E/C.19/2017/L.8) [议程项目 14]
3. 土著问题常设论坛第十六届会议闭幕