Available languages:
智利:语言 灵魂的镜像
28 Nov 2016 - 马普切人是智利最大的原住民民族,本族语言的消失带走的可不仅仅是语言。正如世界其它原住民民族一样,他们也在为自己独特的存在而抗争。请看下面的报道。

21st Century Chinese: Episode #31
Close
智利:语言 灵魂的镜像
23 Feb 2017
00:00:43
English
23 Feb 2017
00:01:12
English
22 Feb 2017
00:01:17
English
22 Feb 2017
00:01:03
English
22 Feb 2017
00:00:51
English
20 Feb 2017
00:00:50
English
21 Feb 2017
00:00:37
English
21 Feb 2017
00:00:37
English
20 Feb 2017
00:00:42
English
21 Feb 2017
00:23:28
Français
21 Feb 2017
00:01:11
English
21 Feb 2017
00:01:42
English
21 Feb 2017
00:02:04
English
20 Feb 2017
00:08:41
English
20 Feb 2017
00:08:33
English
20 Feb 2017
00:05:46
English
20 Feb 2017
00:00:56
English
20 Feb 2017
00:00:46
English
20 Feb 2017
00:02:47
English
17 Feb 2017
00:02:24
English