Available languages:
范博芬原则
30 Sep 2016 - 上世纪70年代到80年代,许多拉丁美洲国家政府发动了针对本国人民的战争。它们肆意强迫失踪、实施酷刑和杀戮。这一时期,联合国人权事务方面的负责人站了出来。各国政府第一次要为自己的行为而受到追究,并成为惯例。

21st Century Chinese: Episode #25
Close
范博芬原则
23 Feb 2017
00:00:43
English
23 Feb 2017
00:01:12
English
22 Feb 2017
00:01:17
English
22 Feb 2017
00:01:03
English
22 Feb 2017
00:00:51
English
20 Feb 2017
00:00:50
English
21 Feb 2017
00:00:37
English
21 Feb 2017
00:00:37
English
20 Feb 2017
00:00:42
English
21 Feb 2017
00:23:28
Français
21 Feb 2017
00:01:11
English
21 Feb 2017
00:01:42
English
21 Feb 2017
00:02:04
English
20 Feb 2017
00:08:41
English
20 Feb 2017
00:08:33
English
20 Feb 2017
00:05:46
English
20 Feb 2017
00:00:56
English
20 Feb 2017
00:00:46
English
20 Feb 2017
00:02:47
English
17 Feb 2017
00:02:24
English