Available languages:
彼得·汤姆森(联合国大会第71届会议主席)就强迫失踪问题发表讲话 — 联合国大会第71届会议高级别会议
17 Feb 2017 - 联合国大会第71届会议主席彼得·汤姆森先生阁下在纪念《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》通过十周年高级别会议的开幕式上发表讲话。
Close
彼得·汤姆森(联合国大会第71届会议主席)就强迫失踪问题发表讲话 — 联合国大会第71届会议高级别会议
13 Feb 2017
00:13:23
English
13 Feb 2017
00:13:23
Français
13 Feb 2017
00:08:13
English
13 Feb 2017
00:09:47
Français
13 Feb 2017
00:08:34
English
13 Feb 2017
00:08:34
Français
13 Feb 2017
00:07:03
English