Available languages:
המזכיר הכללי של האומות המאוחדות מסר וידאו לרגל יום הזכרון הבין לאומי לקורבנות השואה
22 Jan 2020 -  ביום זה אנו מתאחדים לזכור את אחד הפשעים הנוראים של זמננו: הרצח השיטתי של שישה מיליון יהודים - גברים, נשים וילדים - ומיליונים אחרים על ידי הנאצים ועוזריהם בזמן השואה. אנו מתחייבים שלעולם לא נשכח. אנו נשבעים לספר את סיפוריהם ולכבד את זכרם בכך שנגן על זכותו של כל אדם לחיות בכבוד ובשלום בעולם צודק. שחרור מחנות המוות לפני שבעים וחמש שנה סיים את הזוועה אך זעזע את העולם, כאשר התברר היקפם המלא של פשעי הנאצים. האו"ם נוצר מתוך הזוועות הללו כדי להביא לשלום ולאחוות עמים וכדי למנוע מפשעים כאלה נגד האנושות להתרחש שנית. ההתגברות מחדש של שנאה בשנים האחרונות, מקיצוניות אלימה להתקפות על אתרי תפילה, מראה שהאנטישמיות וצורות אחרת של שנאה דתית, גזענות ודעות קדומות ממשיכות להתקיים. שבעים וחמש שנה אחרי השואה, נאו-נאצים ומאמינים בעליונות לבנה עולים שוב, וישנם מאמצים להמעיט בחשיבות השואה ולהכחיש או להקטין את האחריות של מבצעיה. אך כפי שהשנאה מתמידה, כך נתמיד גם בנחישותנו להתנגד לה. היום ובכל יום אנו מנציחים את זכר קורבנות השואה על ידי רדיפת אמת, זכרון וחינוך ובכך שנבנה שלום וצדק בעולם כולו.